หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

คลินิกวิจัยให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษารุ่นที่ 1
เดือน พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ศุภรา เจริญภูม ...
2019-11-19 13:47:05
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ประธานในที่ประชุมโดย ผศ.ดร.ศุภรา เจริญภูมิ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ส ...
2019-08-15 10:07:14
เพื่อเตรียมความพร้อมสอบประมวลความรู้และการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
          หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้จัดประชุม ...
2019-08-07 15:34:12
เตรียมการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
          หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้จัดคลินิก ...
2019-08-07 15:34:34
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
          อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ...
2019-08-07 15:35:29
ข่าวปัจจุบัน