โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ   หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ภาษาอังกฤษ             Master of Management Program in Management Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        การจัดการมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    Master of Management (Management Innovation)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         กจ.ม. (นวัตกรรมการจัดการ)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     M.M. (Management Innovation)

รหัสและชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย                 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ภาษาอังกฤษ              Master of Management Program in Management Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        การจัดการมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    Master of Management (Management Innovation)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        กจ.ม. (นวัตกรรมการจัดการ)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)         M.M. (Management Innovation)

โครงสร้างหลักสูตร 

                   โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

                   กรณีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2                                 36      หน่วยกิต

                          1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                  24      หน่วยกิต

                              1.1) วิชาบังคับ                                        18      หน่วยกิต

                              1.2) วิชาเลือก                                         6       หน่วยกิต

                          2) วิทยานิพนธ์                                            12      หน่วยกิต

                          3) หมวดวิชาเสริม

                   กรณีเลือกเรียนแผน ข                                           36      หน่วยกิต

                          1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                   30      หน่วยกิต

                               1.1) วิชาบังคับ                                       18      หน่วยกิต

                               1.2) วิชาเลือก                                        12      หน่วยกิต

                              2) การค้นคว้าอิสระ                                    6      หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

   1.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

      แผน ก แบบ ก2                                                เรียน      24 หน่วยกิต

      แผน ข                                                         เรียน      30 หน่วยกิต  

            1.1)     วิชาบังคับเรียน แผน ก แบบ ก2 และแผน ข                   18 หน่วยกิต

 

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                                           น(บ-ป-อ) 

MMI5401            นวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่              3(3-0-6)

               Modern Management Innovation

MMI5402   การจัดการการเงินและการบัญชีสำหรับผู้บริหาร                              3(3-0-6)

               Financial and Accounting Management for Executives

MMI5403    เทคโนโลยีดิจิทัล                                                                 3(3-0-6)

                Digital Technology    

MMI5404    นวัตกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ                                     3(3-0-6)

               Management Innovation of Product and Service

MMI5405  การจัดการทุนมนุษย์และการเปลี่ยนแปลง                                      3(3-0-6)

               Human Capital  Management and Change

MMI5406   ระเบียบวิธีวิจัย                                                                  3(3-0-6)

                Research Methodology                                                 

               1.2)  วิชาเลือก                                                                 

               แผน ก แบบ ก2                                                           เรียน   6  หน่วยกิต

               แผน ข                                                                     เรียน 12  หน่วยกิต

 

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                                           น(บ-ป-อ)   

MMI5501   จริยธรรมผู้ประกอบการ                                                           3(3-0-6)

               Ethics of Entrepreneurs

MMI5502   นวัตกรรมการจัดการข้ามวัฒนธรรม                                              3(3-0-6)

               Cross-Cultural Management Innovation

MMI5503   นวัตกรรมธุรกิจ                                                                   3(3-0-6)

               Business Innovation

MMI5504   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล                                      3(3-0-6) 

              Management of International Business in Digital Age

MMI5505   การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์                                                3(3-0-6)

              Supply Chain and Logistics Management

MMI5506   การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด                                                    3(3-0-6)

               Customer-Centered Approach and Marketing

MMI5507   การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                            3(3-0-6)

               Strategic Management

MMI5508   สัมมนานวัตกรรมการจัดการ                                                      3(3-0-6)

               Seminar in Management Innovation

           2.หมวดวิทยานิพนธ์                                                                 12  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

MMI5601   วิทยานิพนธ์                                                                      12 หน่วยกิต  

               Thesis

แผน ข      

MMI5602   การค้นคว้าอิสระ                                                                 6  หน่วยกิต

               Independent Study

           3.หมวดวิชาเสริม                                                             เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

               วิชาเสริมพื้นฐาน มี 1 วิชา สำหรับกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดย
ไม่นับหน่วยกิต

ENG5701        ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                           3(3-0-6)

                   English for Graduate Studies


ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ โครงสร้างหลักสูตร.

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560  เป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมและมีความทันสมัย ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาในด้านนวัตกรรมการจัดการและคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตอย่างเป็นตรรกะ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นนักบริหารจัดการ   นักวิชาการ  ตลอดจนนวัตกรที่มีศักยภาพเหมาะสมในวิชาชีพต่อไป

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

         เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท แบ่งจ่าย ภาคเรียนละ 26,000 บาท จำนวน 5 ภาคเรียน    ไม่รวมศึกษาดูงาน        

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

-  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน โทร 081-449-1995

-  ผู้อำนวยการหลักสูตร : ดร.ธนพล ก่อฐานะ   โทร. 081-840-6444

-  ประธานหลักสูตร     : ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง โทร. 081-877-8931

- กรรมการบริหารหลักสูตร  : ผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู่ โทร..086-622-9987

                                                 : ผศ.ดร.ศุภรา เจริญภูมิ  โทร . 081-901-8388

-  เลขานุการหลักสูตร  : คุณศุทธินี ไชยรัตน์  มือถือ 082-229-6524  โทร.02-160-1558

                      

หรือที่ อาคาร 37 ชั้น 3 ห้อง 3731 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุ : 1. แต่ละภาคการศึกษา จะต้องจ่ายค่าห้องสมุด+ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1,500 บาท

            2. ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท

            3. หากนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด ( 5 ภาคเรียน ) นักศึกษาจะต้องจ่ายค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ 5,000 บาท