เอกสารดาวน์โหลด


 • คู่มือวิทยานิพนธ์ :  ดาวน์โหลด  และ template abstract
 • บว.01/00 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.02 เค้าโครงความคิดการค้นคว้าอิสระ (Concept Paper) : ดาวน์โหลด
 • บว.03 แบบอนุมัติเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของคณะกรรมการหลักสูตร : ดาวน์โหลด
 • บว.04/06 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.05/10 แบบขออนุมัติสอบ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.06 แบบเสนอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.06/04 แบบเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.07 แบบส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ : ดาวน์โหลด
 • บว.08/07 แบบขออนุมัติสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.08/07 แบบขออนุมัติสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ : ดาวน์โหลด
 • บว.09-06 แบบขอหนังสือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ :  ดาวน์โหลด
 • บว.10-06 แบบขอหนังสือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ :  ดาวน์โหลด
 • บว.11 แบบขอตรวจความสมบูรณ์ของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.12 แบบขอตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.14-06 แบบกลั่นกรอง : ดาวน์โหลด
 • บว.15-02 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.16-02 ใบรับรองการตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.17-04 แบบส่งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.18-04 แบบประเมินคุณภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ดาวน์โหลด
 • บว.20 แบบเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ : ดาวน์โหลด
 • บว.22 แบบฟอร์มขอรับทุนการเสนอผลงานทางวิชาการ : ดาวน์โหลด
 • บว.23-02 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการศึกษา : ดาวน์โหลด
 • บว.24 แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.25-02 แบบเสนอเค้าโครงภาคนิพนธ์ และขออนุมัติหัวข้อการค้นคว้าอิสระ : ดาวน์โหลด
 • บว.26-02 แบบขอสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) : ดาวน์โหลด
 • บว.27 ใบแจ้งผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ : ดาวน์โหลด
 • บว.28 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน : ดาวน์โหลด
 • บว.31 ใบแจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา : ดาวน์โหลด  และเอกสารแนบขอคำสำเร็จการศึกษา
 • บว.32 คำร้องขอย้ายสาขาวิชา : ดาวน์โหลด
 • บว.33-01 แบบขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา : ดาวน์โหลด
 • บว.34-02 แบบฟอร์มการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม : ดาวน์โหลด
 • บว.35 แบบขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทคัดย่อวิทยานิพนธ์  :  ดาวน์โหลด
 • บว.36 การตรวจรูปแบบก่อนยื่นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ :  ดาวน์โหลด
 • บว.37 แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดาวน์โหลด
 • FM-RG-02: คำร้องขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา